Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Algemeen.

a.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van Voltec b.v., waaronder begrepen offertes en de prijscourant, met betrekking tot alle producten van Voltec b.v.

b. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend voor Voltec b.v. indien deze door of namens Voltec b.v. met de opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

c. In het onder –b- genoemde geval gelden de daar bedoelde bedingen uitsluitend en alleen voor de overeenkomst waarin zij zijn opgenomen.

Artikel 2 – Offertes.

a. De aanbiedingen van Voltec b.v. zijn vrijblijvend en niet langer dan 45 dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders blijkt.

b. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.

c. Informaties, zoals bijvoorbeeld afbeeldingen, maat en gewichtsopgaven, gebruiksinstructies en/of (incidentele) adviezen welke Voltec b.v. in aanbiedingen en/of prijscouranten verstrekt binden Voltec b.v. niet, tenzij Voltec b.v. ter zake van een bepaalde aanbieding en/of prijscourant uitdrukkelijk anderszins bevestigd.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst.

a. De overeenkomst komt tot stand door de ontvangst van de aanvaarding door de opdrachtgever van het door Voltec b.v. gedane aanbod, tenzij Voltec b.v. het aanbod voorheen heeft herroepen.

b. Het aanbod kan door Voltec b.v. ook nog worden herroepen door uiterlijk binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding een herroepingverklaring aan de opdrachtgever te verzenden.

c. Voltec b.v. bevestigt de totstandkoming per orderbevestiging.

Artikel 4 – Prijzen.

a. De in prijscouranten en offertes aangeboden prijzen zijn vrijblijvend en exclusief verschuldigde belastingen.

b. De door Voltec b.v. gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijscourant en offerte bekende prijsbepalende factoren, zoals bijvoorbeeld grondstofprijzen, lonen, valutawisselkoersen en van overheidswege opleggende heffingen.

c. Voltec b.v. is gerechtigd de prijzen (ook die genoemd in de offerte) aan te passen aan eventuele wijzigingen die zich in de prijsbepalende factoren voordoen in het tijdvak gelegen tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering of  betaling.

d. Het vervoer tot de overeengekomen plaats van aflevering is in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

e. De factuursom en eventuele van deze voorwaarden afwijkende betalingscondities worden op de door ons toegezonden orderbevestiging vermeld.

Artikel 5 – Levertijden.

a. Nadat alle noodzakelijke gegevens en de betaling (indien en voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst dient plaats te vinden) in het bezit van Voltec b.v. te zijn, neemt de overeengekomen levertijd een aanvang.

b. Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer goederen, kan de levering voor het geheel of bij gedeelten plaatsvinden. Bij gedeeltelijke levering is de opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

c. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze Voltec b.v. bij aangetekend schrijven alsnog een redelijke termijn voor levering heeft gegund en Voltec b.v. binnen deze termijn niet heeft kunnen leveren.

d. Een overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de opdrachtgever niet het recht de ontvangst en/of de betaling der goederen te weigeren. Evenmin heeft de opdrachtgever recht op enige vergoeding van door de overschrijding ontstane schade, directe danwel indirecte.

Artikel 6 – Levering en eigendomsoverdracht.

a. De levering van goederen aan de opdrachtgever van Voltec b.v. vindt plaats door de goederen in het vervoermiddel met de overeengekomen bestemming in te laden af magazijn danwel fabriek. Alsdan gaat het risico voor de goederen over op de opdrachtgever, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.

b. Haspels blijven te allen tijde eigendom van de KTG (Kabel Trommel Gesellschaft) of Voltec b.v., tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

c. Door Voltec b.v. uit hoofde van enige overeenkomst geleverde danwel te  leveren roerende goederen blijven, totdat alle vorderingen van Voltec b.v. die uit enige overeenkomst met de opdrachtgever zijn voortgevloeid danwel voortvloeien, daaronder begrepen zulke die voort zijn gevloeid danwel voortvloeien uit naast de levering verrichtte werkzaamheden en die welke zijn voortgevloeid danwel voortvloeien uit tekortkomingen van de opdrachtgever in de nakoming van verbintenissen uit enige overeenkomst, zijn voldaan, eigendom van Voltec b.v..

d. Voltec b.v. kan van de opdrachtgever verlangen dat het eigendomsvoorbehoud aan derden, met name financiers, wordt medegedeeld. Indien de opdrachtgever daarin na de eerste opvordering tekortschiet, kan Voltec b.v. dit zelf doen.

e. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid de goederen te vervreemden voor zover dit noodzakelijk is in het  kader van de normale bedrijfsuitoefening.

f. Als de levertermijn geldt de overeengekomen termijn, behalve voor zover deze verandert in het geval van artikel 8e.

Artikel 7 – Vervoer.

a. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, vervoert Voltec b.v. de gekochte goederen naar het overeengekomen adres, dat tevens op de orderbevestiging vermeld wordt.

b. In-, uitlading en vervoer vinden plaats voor risico en verantwoording van de opdrachtgever. Dit geldt ook indien door de vervoerder de verklaring op de vrachtbrief gevorderd wordt, dat alle schade gedurende het transport voor rekening van de afzender zijn.

c. Het in lid –a- bedoelde vervoer geschiedt te vrijer keuze van Voltec b.v. per spoor, schip of (vracht-) auto. Indien Voltec b.v. het vervoer wenst  te laten plaatsvinden door in afwijking van het aanvankelijk overeengekomen transportmiddel een ander transportmiddel te gebruiken, dan is zij daartoe voor eigen rekening gerechtigd. Voltec b.v. zal de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk berichten en, indien noodzakelijk, mededelen naar welk ander adres (zo mogelijk nabij het aanvankelijk overeengekomen adres) de goederen vervoerd worden.

d. Zodra het vervoer conform dit artikel voltooid is, zal de opdrachtgever de goederen terstond na aankomst (doen) uitladen. Indien de aanvoer per vrachtauto geschiedt en de chauffeur hulp biedt bij het uitladen, zo geschiedt zulks voor risico van de opdrachtgever. Deze vrijwaart Voltec b.v. voor alle aanspraken die hieruit mochten voortvloeien, ook die welke derden jegens Voltec b.v. geldend mochten maken.

e. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, tekortschiet in het nakomen van de verplichtingen genoemd in lid –d- dan komen de daardoor ontstane kosten en schade voor zijn rekening.

Artikel 8 – aanvaarding, reclamatie en keuring.

a. Klachten ter zake van leveranties moeten Voltec b.v. binnen 8 dagen nadat de uitlading conform artikel 7 heeft plaatsgevonden, bereikt hebben per gemotiveerd aangetekend schrijven. In geval van een verborgen gebrek moet zodanig bericht Voltec b.v. binnen 8 dagen na ontdekking daarvan op gelijke wijze bereikt hebben. Bij gebreke van een tijdige reclamatie wordt de levering geacht te zijn aanvaard zonder enig voorbehoud.

b. Ontvangt Voltec b.v. een klacht conform lid –a-, dan zal de opdrachtgever de desbetreffende goederen zoveel mogelijk in de staat van ontvangst opslaan en Voltec b.v. zo spoedig mogelijk bewijzen omtrent de gegrondheid van de klacht toezenden. In ieder geval moet Voltec b.v. binnen 8 dagen na verzending van de brief conform lid –a- een monster van de bedoelde levering zijn toegezonden. Gedurende 3 weken na ontvangst van het monster heeft Voltec b.v. het recht de levering ter plaatse te (doen) inspecteren en/of monsters daaruit te laten trekken.

c. Klachten geven de opdrachtgever niet het recht het uitladen der goederen conform artikel 7c en/of betaling te weigeren danwel goederen retour te zenden, tenzij zulks door Voltec b.v. uitdrukkelijk schriftelijk wordt toegestaan.

d. Voltec b.v. kan van de opdrachtgever verlangen dat hij de goederen voor de levering op een door Voltec b.v. aan te geven plaats keurt. Indien de opdrachtgever dit niet doet, wordt hij geacht de goederen te hebben aanvaard zonder enig voorbehoud.

e. Beproeving van de te leveren goederen  vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der goederen, gebruikelijke standaardprocedures. De opdrachtgever is gerechtigd bijzondere beproevingen danwel beproevingen elders te eisen, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de opdrachtgever bij de beproeving aanwezig wil zijn, dient hij zulks tijdig van tevoren mede te delen. In alle daarvoor in aanmerking komende gevallen wordt een beproevingsrapport opgemaakt. Indien de beproevingen leiden tot de conclusie dat de te leveren goederen naar behoren functioneren, is daarmee de beproevingsprocedure voltooid en wordt zulks vastgelegd in het verslag van de beproeving. Indien de uitkomsten van de beproevingen leiden tot afkeuring, dient Voltec b.v. in de gelegenheid te worden gesteld alsnog de goederen binnen een redelijke termijn opnieuw ter beproeving aan te bieden. Het eventueel niet in acht nemen van de leveringstermijn lijdt in dit geval niet tot schadeplichtigheid van Voltec b.v. De levertermijn wordt dan alsdan verschoven tot na de beproeving

f. Extra kosten tengevolge van bijzondere beproevingen, beproevingen elders dan op de normale plaats, (behalve de plaats genoemd in lid –d-) en/of niet aan Voltec b.v. toe te rekenen vertragingen bij de beproeving zijn voor rekening van de opdrachtgever.

g. In geval van verwerking van de goederen geldt dit artikel niet meer en wordt de levering geacht te zijn aanvaard zonder enig voorbehoud.

Artikel 9 – Bijzondere eisen en omstandigheden.

Alle goederen worden in de overeengekomen uitvoering geleverd. Bijzondere eisen en/of  omstandigheden dienen schriftelijk, voldoende duidelijk en gedetailleerd aan Voltec b.v. te worden opgegeven. Voltec b.v. zal de opdrachtgever daarna schriftelijk berichten of en in hoeverre deze in acht genomen kunnen worden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en schadevergoeding.

a. Voltec b.v. vergoedt geen andere schade dan voor zover een door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval een uitkering doet. Schadevergoeding vindt bovendien plaats met inachtneming van het hierna volgende.

b. Indien er een schade optreedt, dan is de opdrachtgever verplicht deze binnen 8 dagen na het intreden schriftelijk per aangetekend schrijven te melden aan Voltec b.v., op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding.

c. De opdrachtgever is verplicht bij het intreden van een schade alles te doen om de schade beperkt te houden, op straffe van verval van schadevergoeding.

d. Indien de goederen na beproeving zoals bedoeld in artikel 8 niet naar behoren blijken te functioneren, dan heeft Voltec b.v. de keuze tussen vervanging danwel reparatie van de goederen. Een recht op teruggave van de koopsom ontstaat pas dan, indien de goederen irreparabel blijken te zijn.

e. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan door onjuiste toepassing van de geleverde goederen.

f. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van schade ontstaan bij, door of tijdens de verwerking van de goederen, danwel schade ontstaan door verwerkte goederen.

g. Geen recht van schadevergoeding bestaat in het geval van overmacht.

Als zodanig geldt: oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog of beleg, mobilisatie, vijandelijkheden, werkstaking, werkliedenuitsluiting, gebrek aan arbeidskrachten, invoer- of doorvoerverboden, bedrijfsstoring of inkrimping der productie, gebrek aan grondstoffen, hulpstoffen of verpakkingsmaterialen.

h. Voltec b.v. geeft haar adviezen naar haar beste kennis van zaken. Zij aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de (mondeling danwel schriftelijk) gegeven adviezen, indien deze ook daadwerkelijk opgevolgd zijn. De opdrachtgever heeft een eigen plicht tot onderzoek van de goederen met betrekking tot hun geschiktheid voor het beoogde doel. Dit geldt ook voor gegevens omtrent samenstelling van goederen en toepassingsmogelijkheden daarvan.

i. Voor het overige is Voltec b.v. pas aansprakelijk indien zij schriftelijk per aangetekend schrijven in gebreke is gesteld en een redelijke termijn voor eventueel herstel is gegeven.

j. Indien de opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst is hij deswege gehouden tot schadevergoeding aan Voltec b.v. De opdrachtgever schiet toerekenbaar tekort indien een fatale termijn verstrijkt of hij, na per aangetekend schrijven in gebreke gesteld te zijn, niet binnen de daarin gestelde termijn alsnog aan de verplichtingen voldoet danwel een juiste nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, onverminderd hetgeen hieromtrent in de overeenkomst is bepaald.

k. Schending van in artikel 11 verplicht de opdrachtgever, naast  betaling van de boete als bedoeld in artikel 11, tot volledige vergoeding van de schade die Voltec b.v. hierdoor lijdt.

Artikel 11 – Geheimhouding.

a. Datasheets tekeningen schema’s, modellen en computerprogramma’s mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Voltec b.v. niet anders dan voor eigen gebruik worden aangewend en gekopieerd. Zij mogen ook niet aan derden ter inzage worden gegeven zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Voltec b.v.

b. Iedere overtreding leidt tot de verbeurte van een, niet voor rechterlijke matiging vatbare, direct opeisbare contractuele boete van € 11.340,- per gebeurtenis, onverminderd het bepaalde in artikel 10 k.

Artikel 12 – Betaling.

a. Betaling dient zonder korting te geschieden te Heerlen binnen 30 dagen na factuurdatum in de overeengekomen valuta. De opdrachtgever kan geen recht doen gelden op enige verrekening.

b. Indien achteraf in een langere betalingstermijn dan 30 dagen wordt toegestemd of de betalingstermijn wordt overschreden, dan is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning is vereist, voor elke maand (de aanvang van een maand als een maand te rekenen) een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente.

c. Van betaling is pas sprake bij creditering van de rekening van Voltec b.v., danwel bij voldoening aan de overeengekomen wijze van betaling.

d. Wordt op rekening geleverd, dan geldt, behoudens tegenbewijs, de boeking van Voltec b.v. als bewijs van het moment van betaling.

e. Iedere betaling wordt geacht te strekken tot voldoening van de oudste openstaande vordering.

f. Voltec b.v. is gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met een door haar, uit welke hoofde dan ook, te verrichten betaling.

Artikel 13 – Ontbinding, opschorting en recht van reclame.

a. In geval van, faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van de opdrachtgever, is deze van rechtswege in verzuim en schiet hij toerekenbaar tekort en heeft Voltec b.v. de keuze tussen het als ontbonden beschouwen van de overeenkomst, althans het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, danwel de uitvoering op te schorten, onverminderd het recht van Voltec b.v. op schadevergoeding.

b. Indien een zodanige wijziging van omstandigheden optreedt dat in redelijkheid van Voltec b.v. nakoming niet verlangd kan worden, heeft Voltec b.v. het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden per aangetekend schrijven. Enig recht op schadevergoeding bestaat er alsdan niet.

c. Indien de opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, heeft Voltec b.v. het recht de verdere uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden, onverminderd het recht van Voltec b.v. op schadevergoeding.

d. Onverminderd de overige rechten van Voltec b.v. in deze voorwaarden genoemd, staat Voltec b.v. bij niet betaling tevens, in voorkomend geval, het recht van reclame toe.

e. Schending van artikel 11 geeft Voltec b.v. de bevoegdheid de overeenkomst direct te ontbinden.

Artikel 14 – Buitengerechtelijke kosten.

a. Ieder toerekenbaar tekortschieten van de contractspartij verplicht deze ter zake van buitengerechtelijke kosten een bedrag ter hoogte van 15% van de hoofdsom aan Voltec b.v. te voldoen. Dit laat het recht van Voltec b.v. om de volledige buitengerechtelijke kosten te verhalen, zo deze hoger mochten zijn, onverlet.

b. Hieraan doet het bepaalde in de artikelen 56,57,57a en 57b Wetboek van Burgerlijke Rechtsverordering niets af.

Artikel 15 – Geschillen.

Alle geschillen over of voortvloeiende uit de overeenkomst zullen door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Maastricht berecht worden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht.

a. Op de aanbiedingen, offertes, en overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

b. De toepasselijkheid van de CISG (Verdrag van Wenen) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17 – Kennisneming van deze voorwaarden.

a. Voor zover deze voorwaarden niet reeds bij het totstandkomen van de overeenkomst zijn overhandigd, zullen deze op het eerste verzoek onverwijld aan de opdrachtgever worden toegezonden.

b. Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Heerlen onder nummer V57.