NLKi neemt de leiding

Voor de installateur zijn het drukke tijden zowel in de nieuwbouw als ook in de renovatie. Daarnaast zijn er ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie. Laadpalen, solar, energieopslag en gelijkspanning allemaal relatief nieuwe ontwikkelingen waarmee de installateur te maken krijgt. Met deze nieuwe ontwikkelingen veranderen ook de wetten en normen wat een zware last legt bij de installateur, die het al moeilijk heeft om aan vakbekwaam personeel te komen. 
www.nlki.nl

Ook in de kabelwereld is er de laatste tijd veel veranderd en er komen weer nieuwe veranderingen aan. Diverse partijen uit de kabelwereld merkten dat in de wirwar van normen en wetten deze regelmatig onjuist geïnterpreteerd worden. Hierdoor wordt er juist bij de installateur meer druk en verantwoordelijkheid neergelegd. De laatste 2 jaar zagen we vooral bij de uitvoering van de CPR en de NEN8012 veel onjuiste interpretaties. (de kabelhandel had er ook problemen mee) 
Kan men de eisen die worden opgelegd op papier ook wel in de praktijk uitvoeren? Zijn de kabels met bepaalde hoge brandklassen wel voorradig? Voldoen ze daarnaast wel aan de uitwendige eisen? En indien niet leverbaar hoe lost de installateur het dan op? 

Een 16tal bedrijven uit de kabelbranche zijn in december 2016 bij elkaar gekomen omdat er op dat moment niet alleen voor de adviseur en installateur maar zelfs ook voor de grossier en de fabrikant onduidelijkheden waren over de invoering van de Europese regelgeving met betrekking tot de brandclassificaties van vaste gebouw gebonden bekabeling. 
Omdat je met meerdere partijen meer bereikt dan alleen zijn fabrikanten, distributeurs en grossiers om de spreekwoordelijke tafel gaan zitten en hebben gezamenlijk uitgezocht hoe het precies zat en hoe we dit het beste gezamenlijk naar de markt konden ventileren. 

Uitvoering NEN 8012 
In de daarop volgende maanden kwamen er vanuit de markt steeds meer opmerkingen over de toepassing van de NEN8012. De vragen waren divers zoals wanneer wel en niet de norm volgen? De norm was niet aangewezen vanuit de overheid en de norm zou juist in strijd zijn met de wetgeving. 
Raoul Janszen, penningmeester van het NLKi: “Ongeveer dezelfde groep is daarom op 9 januari 2019 opnieuw bij elkaar gekomen waarbij is vastgesteld dat de markt behoefte heeft aan eenduidige informatie over kabel gerelateerde normering. Niet alleen omdat wet- en regelgeving voor verschillende interpretatie vatbaar is maar ook omdat regelgeving in de theorie soms moeilijk in de praktijk is uit te voeren en eventuele afwijkingen 
in de norm niet per direct worden aangepast. 

Oprichting NLKi 
De vereniging startte op 9 januari 2019 met een elftal leden en is in korte tijd uitgegroeid tot ruim twintig leden. Jeroen Laarmans, voorzitter: “Onze leden zijn bedrijven die zowel direct als indirect met kabels te maken hebben. In het laatste geval gaat het bijvoorbeeld om fabrikanten van verbindingstechniek. 
Daarnaast hebben we bewust plaats gemaakt voor private personen met expliciete kennis over kabels. Ongeacht of zij nog werkzaam zijn of niet.”

Uitgangspunt: Bouwbesluit 2012 
De complete groep vult elkaar aan in het kader van de verenigingsdoelstelling: elkaar en de markt eenduidig informeren over kabel gerelateerde normering. 
Epko Horstman, secretaris: “Hiervoor komen we op regelmatige basis bij elkaar en nemen een vast, eenduidig standpunt in ten aanzien van de wet- en regelgeving. Zo zijn we onder meer bezig met het gewijzigde Bouwbesluit welke naar verwachting op 1 januari 2020 van kracht wordt en waarin de brandclassificaties van kabels expliciet is opgenomen. 

De standpunten en kennis worden onder meer gedeeld via opleidingen (waaronder Bouwbesluit, verbindingstechniek, NEN1010 en PV Solar) , het organiseren van workshops en voor de toekomst een inhoudelijk kabelcongres. 
Raoul Janszen: “We zijn nog een jonge vereniging met enthousiaste leden en ons uitgangspunt is om met zo een groot mogelijke groep een goed onderbouwd standpunt in te nemen die uitvoerig getoetst is aan de Nederlandse wetgeving en normen. 

Bron: www.elektropraktijk.nl uitgave juni 2019« terug naar overzicht